Til lærere og ledelse ved erhvervsskolen

Tak, fordi du er interesseret i Digitaleliv.dk.

Vi er særligt glade for interessen af følgende årsager:

 • Et stort behov for at sætte børn og unges rettigheder og sikkerhed på nettet til debat, i skolen og i de enkelte hjem. Med fokus på børn og unge i forhold til kommercialisering og markedsføring på nettet.
 • Et stort behov for at sprede den nyeste viden om mediebrug og give både børn, unge og voksne værktøjer til at tackle problemstillinger ved måden, vi tilgår og omgås digitale og sociale medier og netværk.

Det er sagt mange gange, men det bliver det ikke mindre rigtigt af. Teknologiske nybrud og en hastig samfundsmæssig udvikling gør det tilsammen ekstra nødvendigt at tale om dannelse. Projektet anlægger det synspunkt, at digitaliseringen er en blivende præmis, hvorfor it-dannelse anskues som en naturlig del af den almene dannelse.

Derfor er det også et anliggende for skole og uddannelse og betydende for samarbejdet mellem skole og hjem.


Hensigten

Projektet har til hensigt at skabe og fremme en nødvendig indsats for, at børn og unge så sikkert og trygt som muligt kan færdes på digitale medier og på internettet.

Det betyder et øget fokus på:

 • Børn og unges ret til et privatliv – også på nettet.
 • Børn og unges ret til uddannelse – også via digitale medier.
 • Børn og unges ret til et fritidsliv – som også vedrører brugen af digitale medier og internet.


Målgruppe

Ud over at henvende sig til fagpersoner og forældre i skolen, er materialet samlet set målrettet

 • Elever i skolens 5. til 9. klasse.
 • Elever på erhvervsskolernes grunduddannelse, herunder 10. klasse.


Materiale

Materialet kan anvendes i undervisningen på grunduddannelsen, i skolens pædagogiske udviklingsarbejde og i samarbejdet mellem skole og hjem.

Det samlede materiale består af film, cases, undervisningsforløb og aktivitetsforslag, undervisningsvejledninger samt henvisninger til supplerende viden og materialer. Desuden har projektet en Facebookside og en Instagram-profil, hvor man kan finde kampagnemateriale og indlæg

Projektet er støttet af Undervisningsministeriet Udlodningsmidler og er udviklet af Feldballe Film & TV i samarbejde med fagpersoner, elever og forældre.


Fag og anvendelse

Materialet kan anvendes i dansk og samfundsfag med it og medier. Undervisnings- og aktivitetsforslagene kan anvendes tværfagligt eller i det enkelte fag og opfylder kravene, som de er beskrevet i ’Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne’ for fagene dansk og samfundsfag.

Link til Bekendtgørelsen.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181856#id839e26be-1b8c-461c-b622-b577b8628c0a


Casebaseret undervisning

Temaer og emner i materialet lægger op til en casebaseret undervisning med afsæt i en virkelighed, som eleverne kan genkende, relatere sig til og med personer og problemstillinger, som de har mulighed for at identificere sig med.

Eleverne får lejlighed for at eksperimentere med og afprøve sig selv gennem virkelighedsnære dilemmaer, diskutere cases og holdninger, udvikle løsninger og formidle deres ny viden gennem egne digitale og analoge produktioner, skriftlige og mundtlige fremlæggelser.

Metoden bag casebaseret undervisning handler om at give eleverne relevante informationer om en bestemt situation (case), som i dette materiale vil være en konkret problemstilling fra det virkelige liv.

Målet er, at eleverne skal nå frem til at træffe en (fagligt begrundet) beslutning eller komme med løsningsforslag.

Materialet er kendetegnet ved at demonstrere en række virkelighedsnære dilemmaer og problemstillinger, som eleverne skal forholde sig til, reflektere over og handle på. En sådan problembaseret undervisning er en særlig form for casebaseret undervisning. Udtrykket stammer fra det engelske begreb Problem Based Learning (PBL). Metoden er kendetegnet ved et sæt af principper som elevcentreret læring, problemorientering og deltagerstyring.

Materialet lægger op til, at eleverne er meget selvstændige i læringen, men i tæt dialog med klassen og med læreren, blandt andet omkring evalueringen af undervisningsforløbet.

Læs mere om casebaseret undervisning her.

http://www.blivklog.dk/casebaseret-undervisning/


Sådan anvender du materialet

Klik dig ind på hovedmenuens ’Erhvervsskoler’ og find undervisnings- og aktivitetsforslag beskrevet trinvist. Herfra kan du og eleverne i fællesskab gennemgå indholdet og de forventninger, der er til arbejdet i den eller de aktuelle lektioner. Således klæder du på en let måde eleverne på til undervisningen.

Du kan inddrage hele materialet eller dele af materialet i undervisningen.

Det er en god idé, at du ser hele hjemmesiden igennem og danner dig et godt overblik over sidens indhold, inden du præsenterer den for dine elever.

Spørg fx dig selv:

 • Kan hjemmesiden anvendes i forhold til eller i forlængelse af klassens/holdets øvrige aktiviteter? Hvordan og hvorfor?
 • Hvilke dele af hjemmesiden er i første omgang relevant for klassen/holdet?
 • Med udgangspunkt i de elever, jeg har, er der så særlige forhold, jeg bør være opmærksom på? Faglige, sproglige eller tidsmæssige udfordringer?

Alle undervisnings- og aktivitetsforslag har potentielle progressionsmuligheder, og du kan finde yderligere inspiration til din undervisning under menupunktet ’Mere viden’.

Menuen har to undermenuer:

 • Case, hvor du finder virkelighedsnære cases. Eleverne får viden om og kan arbejde med emner som skjult reklame, ret til privatliv og e-handel.
 • Interaktive spot, hvor eleverne skal være aktive i deres valg af dilemmaspørgsmål. Eleverne får viden om og kan eksperimentere med og reflektere over emner som deling af billeder på nettet, cookies, skjult reklame og falske nyheder.


Kritisk mediebruger

Materialet lægger op til, at klassen samtaler om at forholde sig kritisk til multimodale tekster på nettet og til den måde, man omgår og tilgår digitale medier.

Derfor er det en god idé, at undervisningsforløbet afsluttes med en generel snak om, hvad det fx betyder at være en opmærksom og kildekritisk læser af multimodale tekster på nettet og på det, man fx deler med andre på nettet.

Du kan hente inspiration og viden om læsning af multimodale tekster her.

Nationalt center for læsning

http://www.videnomlaesning.dk/viden-om/teknologi/

Lærerbloggen. Lær dine elever at læse digitalt

http://laererbloggen.dk/laer-dine-elever-laese-digitalt/

Bekendtgørelse

Materialet er relevant for fagene dansk og samfundsfag og lever op til fagenes formål og læringsmål på følgende måde:

Dansk

Danskfagets kernestof er de væsentlige begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Der inddrages tekster, med et bredt fokus på erhvervsvalg og elevens dagligdag. Der arbejdes med det udvidede tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret.

Formål

Formålet med danskfaget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og samarbejde og som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab.

Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, at eleven bliver bedre til at kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, dvs. når ord, billeder, film, animation, lyd og andre midler til kommunikation støtter hinanden i en tekst. Faget bidrager til, at eleven med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtale ud fra forskellige tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag.

Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske beredskab til at kunne løse opgaver og møde udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag.

Kompetencemål

Kommunikation

Niveau F

Niveau E

 1. Eleven kan kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre
 2. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling

Læsning

Niveau F

Niveau E

 1. Eleven kan læse og forstå teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst
 2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse og dagligdag

Fremstilling 

Niveau F

Niveau E

 1. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper med direkte relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen
 2. Eleven kan gå i dialog om egne og andres skriftlige produkter fra erhverv og uddannelse, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sprog
Samfundsfag

Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på konkret grundlag viden om og forståelse af det moderne samfunds dynamik og kompleksitet, ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske sammenhænge og dermed kvalificere elevens egne standpunkter og handlemuligheder.

Formål

Formålet med faget er, at eleven udbygger sine kompetencer til at deltage som aktiv, ansvarlig og handlekraftig samfundsborger i et demokratisk samfund i en internationaliseret og foranderlig omverden.

Gennem arbejde med væsentlige aktuelle samfundsmæssige og erhvervsmæssige problemstillinger og gennem aktiv stillingtagen til og refleksion over disse, styrker eleven sin indsigt i samfundets opbygning, samfundsøkonomien, styrende beslutningsprocesser samt sit kendskab til internationale organisationer.

Gennem arbejdet med faget styrkes elevens samfundsmæssige og analytiske kompetencer samt demokratiske dannelse, og eleven videreudvikler sine evner til at forstå, kommunikere om og deltage i samfundets beslutningsprocesser.

Kompetencemål

Faget er frem til niveau C opdelt i fire hovedområder med hver sin internationale dimension: Politik, sociologi, økonomi og arbejdsmarkedsforhold.

Mål for:

Niveau F og Niveau E 

 1. Formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter.
 1. foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier og
 2. identificere forskellige mediers betydning for samfundsdebatten, herunder betydningen af sociale medier i kommunikationen.