Til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen

Tak, fordi du er interesseret i Digitaleliv.dk.

Vi er særligt glade for interessen af følgende årsager:

 • Et stort behov for at sætte børn og unges rettigheder og sikkerhed på nettet til debat, i skolen og i de enkelte hjem. Med fokus på børn og unge i forhold til kommercialisering og markedsføring på nettet.
 • Et stort behov for at sprede den nyeste viden om mediebrug og give både børn, unge og voksne værktøjer til at tackle problemstillinger ved måden, vi tilgår og omgås digitale og sociale medier og netværk.

Det er sagt mange gange, men det bliver det ikke mindre rigtigt af. Teknologiske nybrud og en hastig samfundsmæssig udvikling gør det tilsammen ekstra nødvendigt at tale om dannelse. Projektet anlægger det synspunkt, at digitaliseringen er en blivende præmis, hvorfor it-dannelse anskues som en naturlig del af den almene dannelse.

Derfor er det også et anliggende for skole og uddannelse og betydende for samarbejdet mellem skole og hjem.
 

Hensigten

Projektet har til hensigt at skabe og fremme en nødvendig indsats for, at børn og unge så sikkert og trygt som muligt kan færdes på digitale medier og på internettet.

Det betyder et øget fokus på:

 • Børn og unges ret til et privatliv – også på nettet.
 • Børn og unges ret til uddannelse – også via digitale medier.
 • Børn og unges ret til et fritidsliv – som også vedrører brugen af digitale medier og internet.

 

Målgruppe

Ud over at henvende sig til fagpersoner og forældre i skolen, er materialet samlet set målrettet

 • Elever i skolens 5. til 9. klasse.
 • Elever på erhvervsskolernes grunduddannelse, herunder 10. klasse.

 

Materiale

Materialet kan anvendes i undervisningen, i skolens pædagogiske udviklingsarbejde og i samarbejdet mellem skole og hjem.

Det samlede materiale består af film, cases, undervisningsforløb og aktivitetsforslag, undervisningsvejledninger samt henvisninger til supplerende viden og materialer. Desuden har projektet en Facebookside og en Instagram-profil, hvor man kan finde kampagnemateriale og indlæg.

Projektet er støttet af Undervisningsministeriet Udlodningsmidler og er udviklet af Feldballe Film & TV i samarbejde med fagpersoner, elever og forældre.
 

Fag

Materialet kan anvendes i dansk og samfundsfag med it og medier.

Materialet opfylder forenklede Fælles Mål for fagene dansk og samfundsfag med it og medier, således at eleverne trinvis kommer til at opfylde målene gennem arbejdet med tekster og øvelser.

http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer#
 

Casebaseret undervisning

Temaer og emner i materialet lægger op til en casebaseret undervisning med afsæt i en virkelighed, som eleverne kan genkende, relatere sig til og med personer og problemstillinger, som de har mulighed for at identificere sig med.

Eleverne får lejlighed for at eksperimentere med og afprøve sig selv gennem virkelighedsnære dilemmaer, diskutere cases og holdninger, udvikle løsninger og formidle deres ny viden gennem egne digitale og analoge produktioner, skriftlige og mundtlige fremlæggelser.

Metoden bag casebaseret undervisning handler om at give eleverne relevante informationer om en bestemt situation (case), som i dette materiale vil være en konkret problemstilling fra det virkelige liv.

Målet er, at eleverne skal nå frem til at træffe en (fagligt begrundet) beslutning eller komme med løsningsforslag.

Materialet er kendetegnet ved at demonstrere en række virkelighedsnære dilemmaer og problemstillinger, som eleverne skal forholde sig til, reflektere over og handle på. En sådan problembaseret undervisning er en særlig form for casebaseret undervisning. Udtrykket stammer fra det engelske begreb Problem Based Learning (PBL). Metoden er kendetegnet ved et sæt af principper som elevcentreret læring, problemorientering og deltagerstyring.

Materialet lægger op til, at eleverne er meget selvstændige i læringen, men i tæt dialog med klassen og med læreren, blandt andet omkring evalueringen af undervisningsforløbet.

Læs mere om casebaseret undervisning her.

http://www.blivklog.dk/casebaseret-undervisning/
 

Sådan anvender du materialet

Klik dig ind på hovedmenuens ’Mellemtrin eller Udskoling’ og find undervisnings- og aktivitetsforslag beskrevet trinvist. Herfra kan du og eleverne i fællesskab gennemgå indholdet og de forventninger, der er til arbejdet i den eller de aktuelle lektioner. Således klæder du på en let måde eleverne på til undervisningen.

Du kan inddrage hele materialet eller dele af materialet i undervisningen.

Det er en god idé, at du ser hele hjemmesiden igennem og danner dig et godt overblik over sidens indhold, inden du præsenterer den for dine elever.

Spørg fx dig selv:

 • Kan hjemmesiden anvendes i forhold til eller i forlængelse af klassens/holdets øvrige aktiviteter? Hvordan og hvorfor?
 • Hvilke dele af hjemmesiden er i første omgang relevant for klassen/holdet?
 • Med udgangspunkt i de elever, jeg har, er der så særlige forhold, jeg bør være opmærksom på? Faglige, sproglige eller tidsmæssige udfordringer?

Alle undervisnings- og aktivitetsforslag har potentielle progressionsmuligheder, og du kan finde yderligere inspiration til din undervisning under menupunktet ’Mere viden’.

Menuen til elever har to undermenuer:

 • Case, hvor du finder virkelighedsnære cases. Eleverne får viden om og kan arbejde med emner som skjult reklame, ret til privatliv og e-handel.
 • Interaktive spot, hvor eleverne skal være aktive i deres valg af dilemmaspørgsmål. Eleverne får viden om og kan eksperimentere med og reflektere over emner som deling af billeder på nettet, cookies, skjult reklame og falske nyheder.

 

Kritisk mediebruger

Materialet lægger op til, at klassen samtaler om at forholde sig kritisk til multimodale tekster på nettet og til den måde, man omgår og tilgår digitale medier.

Derfor er det en god idé, at undervisningsforløbet afsluttes med en generel snak om, hvad det fx betyder at være en opmærksom og kildekritisk læser af multimodale tekster på nettet og på det, man fx deler med andre på nettet.

Du kan hente inspiration og viden om læsning af multimodale tekster her.

Nationalt center for læsning

http://www.videnomlaesning.dk/viden-om/teknologi/

Lærerbloggen. Lær dine elever at læse digitalt

http://laererbloggen.dk/laer-dine-elever-laese-digitalt/

Forenklede Fælles Mål

Materialet er relevant for fagene dansk og samfundsfag med it og medier og lever op til fagenes formål og læringsmål på følgende måde:

Dansk

Fælles Mål i dansk omfatter fire kompetenceområder: Læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation.

Tværgående emner – It og medier

It spiller en væsentlig rolle i danskfaget både som indhold og som redskab. I dette materiale er eleven som kritisk undersøger, som analyserende modtager og som målrettet og kreativ producent relevant.

http://www.emu.dk/modul/dansk-fælles-mål-læseplan-og-vejledning#

Formål

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Stk. 2. Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk udvikle deres udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation.

Kompetencemål

Efter 6. klasse

Læsning

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.

Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

Fortolkning

Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.

Kommunikation

Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

Efter 9. klasse

Læsning

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.

Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Fortolkning

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

Kommunikation

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

Samfundsfag

Samfundsfag er opdelt i fire kompetenceområder; politik, økonomi, sociale og kulturelle forhold samt samfundsfaglige metoder.

I dette materiale arbejder eleverne især med sociale og kulturelle forhold og samfundsfaglige metoder.

Tværgående emne – It og medier

I denne sammenhæng betyder det fx, at eleverne er kritiske undersøgere af faglige kilder, analyserende modtagere, og at de anvender digitale medier til at kommunikere egne budskaber samt bruger digitale medier til at deltage i en demokratisk debat.

Digitale og andre medier anvendes i alle fagets områder. Eleverne skal kunne søge faglig relevant viden og information kritisk, de skal kunne anvende digitale medier i deres arbejde individuelt og i samarbejdsprocesser, og de skal kunne anvende relevante medier til formidling og kommunikation.

Formål

Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

Stk. 2. Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

Kompetencemål

Efter 9. klasse

Sociale og kulturelle forhold

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

Samfundsfaglige metoder

Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder.