Mere viden, inspiration og gode råd

I det følgende kan du finde supplerende viden om børn, unge og markedsføring på nettet. Du kan lade dig inspirere til at gå dybere ned i emnet, til at supplere undervisningen med andet fagligt materiale eller fx til at kvalificere den pædagogiske debat mellem skole og hjem. Og du kan finde en række redskaber som fx en ny app, der skal gøre det mere sikkert at færdes på nettet.

Sidst på denne side finder du ’gode råd’ til forældre, som kan anvendes i forbindelse med samarbejdet mellem skole og hjem og som også kan give inspiration til råd, der kan gives videre til eleverne.

Digital sikkerhed og beskyttelse

Dr/dk. Sådan sletter du dine spor på nettet og mobilen.

http://www.dr.dk/nyheder/indland/saadan-sletter-du-dine-spor-paa-nettet-og-mobilen

Børnerådet. Børn bør kunne anerkendes som mediebrugere og samtidig beskyttes mod kommercielle interesser.

http://www.boerneraadet.dk/hoeringssvar/hoeringssvar-2017/databeskyttelse

Forbrug.dk Når du deltager i en konkurrence på nettet, risikerer du at havne i en spamfælde, hvor du ikke bare modtager telefonopringninger og reklamemateriale fra ét firma, men også fra dets samarbejdspartnere og sponsorer.

http://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/test-og-raad/snyd-og-bedrag/konkurrencer-paa-nettet/spam/

Retsinfo – Markedsføringsloven 2017

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140282#Kap2
Mit digitale selvforsvar – ny app

https://trygfonden.dk/presse/nyheder/2017/ny-app-skal-goere-det-mere-sikkert-at-faerdes-paa-nettet

Fakta
– Straffeloven om deling af billeder

 • 264 a

Det kan straffes med bøde og fængsel indtil seks måneder, hvis man uberettiget fotograferer eller filmer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted.

 • 264 d

Det kan straffes med bøde og fængsel indtil seks måneder, hvis man uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.

 • 235

Den, som udbreder pornografiske foto eller film af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil to år eller seks år under særligt skærpende omstændigheder.

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=181992

Skjult reklame

Forbrug.dk Forbrugerombudsmandens gode råd til bloggere m.m.

http://www.forbrug.dk/menu/virksomheder/gode-raad-til-bloggere/?rn=42953

Forbrug.dk Det skal være tydeligt for dig, at noget er en reklame. Ellers er det skjult reklame, og det er ulovligt.

http://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/test-og-raad/spam-og-reklamer/skjult-reklame/hvad-er-skjult-reklame/?rn=23423

http://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/test-og-raad/spam-og-reklamer/skjult-reklame/skjult-reklame-paa-blogs-og-sociale-medier/?rn=23423


FDIH.dk
Bruger du bloggere, kendisser eller andre influenter til at reklamere for dine produkter? Så skal du være opmærksom på, at den nye markedsføringslov sænker barren for, hvornår noget anses for reklame. Ny markedsføringslov, 2017.
https://www.fdih.dk/nyheder/2017/maj-2017/den-nye-markedsforingslov-fokus-pa-skjult-reklame

Falske nyheder

Mandag Morgen. Sådan spotter du de falske nyheder på nettet.

https://www.mm.dk/guide-saadan-spotter-du-de-falske-nyheder-paa-nettet/

Faktalink.dk – Fake News

https://faktalink.dk/falske-nyheder

Øvrige undervisningsmaterialer og inspiration

Om fake news – Undervisningsforløb i dansk for ungdomsuddannelserne

https://dansklf.dk/sites/default/files/undervisningsforloeb/ungdomsuddannelserne/nyhedsugen/nyhedsugen_falske-nyheder-fra-satiregenre-til-retorisk-strategi_uv_forloeb_final.pdf

Social Star Undervisningsmateriale til faget dansk (der skal anvendes UNI-LOGIN)

http://www.kfst.dk/socialstar/

Digitalmedie.dk – Undervisningsmateriale om børn, unge og digitale medier (gratis og uden UNI-LOGIN)

www.digitalmedie.dk

SikkerChat – Red Barnets materialer for alle

https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/

EMU.dk – Om evaluering

http://www.emu.dk/modul/evaluering-i-praksis#

Bliv Klog.dk – om casebaseret undervisning

http://www.blivklog.dk/casebaseret-undervisning/

SO-Me – Ungepanelet. Medierådet for børn og unge

http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet-for-Boern-og-Unge/Nyheder/internet_og_mobil/Jan-juni-2017/Unges-anbefalinger-om-det-digitale-liv.aspx

Inspiration og viden om læsning af multimodale tekster

Nationalt center for læsning. Viden om læsning.dk

http://www.videnomlaesning.dk/viden-om/teknologi/

Lærerbloggen. Lær dine elever at læse digitalt.

http://laererbloggen.dk/laer-dine-elever-laese-digitalt/

 

Gode råd til forældrene

 • Anerkend, at digitale og sociale medier for unge er en adgangsbillet til fællesskab og interesser. Undervurder ikke betydningen af det, der sker på de sociale medier.
 • Bed om at få en guidet tour i de unges digitale univers. Stil åbne og ikke dømmende spørgsmål om, hvordan de unge bruger sociale medier, hvilke grupper de er en del af, og hvad de oplever.
 • Vær sammen med din søn eller datter opmærksom på, hvilke regler der gælder på nettet. Det er fx ulovligt at dele intime billeder af andre uden deres samtykke – og faktisk også at dele portrætbilleder af andre uden samtykke.
 • Vær tydelig om dine egne værdier og fortæl de unge, hvordan du synes, det er rigtigt at omgås andre mennesker – også på sociale medier. Vær samtidig åben og nysgerrig i forhold til at forstå de unges perspektiver.
 • Vær selv en god rollemodel. Tænk fx over, om du er god nok til at spørge din søn eller datter om lov, før du fx deler billeder af dem.
 • Tal med din søn eller datter om privatliv og private grænser på nettet. Støt dem i at mærke deres egne grænser og tænke over, om de overskrider andres.
 • Vær ikke fordømmende, hvis din søn eller datter kommer i en svær situation og fx har delt billeder på nettet, som du ikke ville have delt. Tal i stedet med dem om, hvad de selv og deres kammerater har lyst til at dele på nettet, og hjælp og støt dem i den konkrete situation.
 • Brug dine forældrekompetencer – selvom din datter eller søn er født med en mobil i lommen, har de stadig behov for støtte til, hvordan de skal begå sig og beskytte sig på nettet.

Kilde: http://www.emu.dk/modul/8-råd-til-forældre-der-vil-tage-del-i-de-unges-digitale-liv#

Få også 7 gode råd fra dr.dk.

http://www.dr.dk/nyheder/indland/7-gode-raad-ved-dit-barn-hvordan-det-skal-opfoere-sig-paa-sociale-medier